Diễn đàn Trung học Phổ Thông

CHÚ Ý : Các thành viên tham gia Diễn đàn Trung học Phổ Thông cần đọc kĩ cách đặt tiêu đề,cách gõ $\LaTeX$ đúng quy định.

You are not connected. Please login or register

 
 

Đề thi môn Hóa chương 1 hóa lớp 10 lần 1

Thông điệp (Trang 1 trong tổng số 1 trang)

#1

Đinh Xuân Hùng

Đinh Xuân Hùng
 
Người sáng lập ra Diễn đàn THPT
Người sáng lập ra Diễn đàn THPT

Posted Sat Oct 10, 2015 7:56 pm

 

Đề thi môn Hóa chương 1 và chương 2 hóa lớp 10 lần 1 (Đề dành cho 2 chương này vẫn còn nên đây chỉ là Đề số 1)
Đây là đề đầu tiên và cũng chưa có thể thông báo trước cho các bạn nên những ai giải đề có thể gửi bài trực tiếp xuống dưới hoặc chọn câu mình biết làm (Khuyến khích ai làm hết  Vui vẻ ).Vì đây toàn trách nhiệm nên sẽ nhanh chóng làm xong thôi  Cười .BQT xin lỗi vì không thông báo trước cho các bạn.ĐỀ NÀY KHÔNG ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIAO LƯU
Câu 1: Nguyên tử gồm:
A.Các hạt electron và nơtron
B. Hạt nhân mang điện dương và lớp vỏ mang điện âm
C. Các hạt proton và nơtron
D. Các hạt proton và electron
Câu 2: Trong nguyên tử, hạt không mang điện là:
A. Nơtron và Proton      
B. Proton
C. Electron
D. Nơtron
Câu 3: Khối lượng nguyên tử bằng:
A. Tổng số hạt proton và tổng số hạt nơtron
B. Tổng khối lượng của proton, nơtron và electron có trong nguyên tử
C. Tổng khối lượng của các hạt nơtron và electron
 D. Tổng khối lượng của proton và electron
Câu 4: Nguyên tố hóa học gồm tất cả các nguyên tử có cùng:
A. Số electron
B. Điện tích hạt nhân    
C. Số proton
D. Số nơtron
Câu 5: Mệnh đề nào sau đây sai:
A. Số proton bằng trị số điện tích hạt nhân
B. Số hiệu nguyên tử bằng trị số của điện tích hạt nhân nguyên tử
C. Số proton bằng số electron
D. Số proton bằng số nơtron
Câu 6: Chọn phát biểu đúng:
A. Với mỗi nguyên tố, số proton trong hạt nhân nguyên tử là cố định, song có thể khác nhau về số nơtron, gọi là hiện tượng đồng vị
B. Các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân, có số khối như nhau gọi là các đồng vị.
C. Các nguyên tử có số khối như nhau, song số proton của hạt nhân khác nhau được gọi là các chất đồng vị.
D. Các đồng vị của cùng một nguyên tố thì giống nhau về tất cả các tính chất lý, hóa học
Câu 7: Ntử của ntố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7 .Ntử của ntố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8 .X, Y là các ntố
A. Al và Br B. Al và Cl C. Mg và Cl D. Si và Br
Câu 8: Cho cấu hình electron của nguyên tố X có phân lớp ngoài cùng là $4s^2$ .Số hiệu ntử lớn nhất có thể có của X là?
A. 24  
B. 36
C. 25
D. 30
Câu 9: Cho biết tổng số e các phân lớp p của ntử X là 11.Hãy tìm số khối của X biết rằng trong hạt nhân của X số N nhiều hơn số P là 3 hạt?
A. 36
B.34
C. 37
D. 35
Câu 10: Oxit B có công thức $R_2O$ .Tổng số hạt cơ bản trong B là 92 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là  28 .B là chất nào dưới đây?
A. $N_2O$
B. $K_2O$
C. $Cl_2O$
D. $Na_2O$
Câu 11: Tổng số hạt mang điện trong anion XY32- bằng 82 .Số hạt mang điện trong hạt nhân X nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân Y là 8 .số hiệu ntử của X ,Y lần lượt  là?  
A. 15 và 8
B. 16 và 8
C. 6  và  4
D. 4 và 8
Câu 12: Ntử khối trung bình của đồng KL là 63,546. Đồng tồn tại trong tự nhiên với 2 đồng vị $_{63}\textrm{CU}$ và $_{63}\textrm{CU}$ thành phần trăm theo số nguyên tử của 65Cu là?
A. 23,7%
B. 76,3%
C. 72,7%
D. 27,3%

Câu 13: Ntố Agon có ba đồng vị khác nhau ,Ứng với số khối 36;38 và A3.% các đồng vị tương ứng lần lượt bằng 0,34%;0,06% và 99,6%.Biết rằng ntử khối trung bình của Agon bằng 39,985 .Số khối A3 Của ngtố Agon là?
A. 41 B. 39 C. 40 D. 42
Câu 14: Các electron của ntử ntố X đc phân bố trên ba lớp ,lớp thứ ba có 6 electron .Số dơn vị điện tích hạt nhân ntử ntố X là?
A. 6 B. 14 C. 16 D. 8
Câu 15: Cho biết số hiệu ntử X là 13 và của Y là 16.Hãy chọn công thức đúng của hợp chất giữa X và Y
A. X2Y3 B. XY C. X2Y D. Y2X
Câu 16: Cấu hình electron phân lớp ngòai cùng của ntố X là 3s1  ,của ntố Y là 3p1.Vậy liên kết giữa X và Y thuộc loại liên kết gì?
A. Liên kết  ion B. Liên kết CHT có cực
C. Liên kết hiđro D. Liên kết cho nhận
Câu 17: Electron được phát minh năm 1897 bởi nhà bác học người Anh Tom-xơn.Từ khi đc phát hiện đến nay ,electron đó đóng vai trò to lớn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống như:Năng lượng ,truyền thông và thông tin...Trong các câu sau đây câu nào sai?
A. Electron có klg đáng kể so với klg ntử
B. Electron chỉ thoát ra khỏi ntử trong những điều kiện đặc biệt
C. Electron có klg 9,1095.10-28 gam
D. Electron là hạt mang điện tích âm
Câu 18: Các đồng vị của cùng một ntố hh đc phân biệt bởi đại lượng nào sau đây?
A. Số electron hoá trị    B. Số protron C. Số nơtron      D. Số lớp electron
Câu 19: Hiđrô có ba đồng vị 1H,2H,3H.Oxi có ba đồng vị 16O ,17O ,18O.Trong nước tự nhiên, loại phân tử nước có klg nhỏ nhất là?
A. 18u B. 20u C. 17u D. 19u
Câu 20: Trong hạt nhân của các ntử (trừ hiđrô),các hạt cấu tạo nên hạt nhân ntử gồm?
A. protron, notron và electron B. nơtron    
   C. protron D. protron và notron
Câu 21: So sánh klg của electron và klg của hạt nhân ntử, nhận định nào sau đây là đúng?
A. Klg electron bằng klg protron trong hạt nhân
B. Klg electron bằng klg nơtron trong hạt nhân
C. Klg electron bằng khoảng 1/1840 klg của hạt nhân ntử
D. Klg electron nhỏ hơn rất nhiều so với klg  của hạt nhân ntử,do đó,có thể bỏ qua trong các phép tính gần đúng
Câu 22: Định nghĩa nào sau đây về ntố HH là đúng? Ntố hoá học là tập hợp các ntử:
A. Có cùng số khối B. Có cùng ntử khối
C. Có cùng số nơtron trong hạt nhân D. Có cùng điện tích hạt nhân
Câu 23: Kí hiệu ntử $_{z}^{A}\textrm{X}$ cho ta biết những gì về ntử X?
A. Số hiệu ntử và số khối                          
B. Chỉ biết ntử khối trung bình của ntử
C. Số hiệu ntử                                              
D. Số khối
Câu 24: Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân?
A. Lớp K
B. Lớp M
C. Lớp N
D. Lớp L
Câu 26: Khi nói về số khối điều khẳng định nào sau đây luôn đúng?
A. Trong ntử, số khối bằng tổng klg các hạt protron và notron
B. Trong ntử, số khối bằng tổng số hạt protron và notron
C. Trong ntử, số khối bằng ntử khối
D. Trong ntử, số khối bằng tổng các hạt protron, notron và electron
Câu 27: Khi nói về mức năng lượng của các electron trong ntử ,điều khẳng định nào sau đây là sai?
A. Các electron ở trong cùng lớp K có mức năng lượng bằng nhau
B. Các electron ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất
C. Các electron ở lớp K có mức năng lượng cao nhất
D. Các electron ở lớp ngoài cùng có mức năng lượng trung bình cao nhất
Câu 28: Khái niệm nào về obitan ntử sau đây là đúng?
A. Obitan là một hình cầu có bán kính xác định ,tại đó xác suất tìm thấy electron là lớn nhất
B. Obitan có dạng hình cầu hoặc hình số 8 nổi
C. Obitan là khu vực không gian xung quanh hạt nhân, tại đó xác suất tìm thấy electron là cao nhất
D. Obitan là đường chuyển động của các electron trong ntử
Câu 29: Số đơn vị điện tích hạt nhân của lưu huỳnh (S) là 16, biết rằng các electron của ntử S đc phân bố trên ba lớp electron (K,L,M),lớp ngoài cùng có 6 electron.Số e ở lớp L trong ntử S là?
A. 12
B. 10
C. 8
D. 6
Câu 30: Ntử nào trong các ntử sau đây chứa 8 prontron ,8 notron và 8 electron?
A. $_{}^{17}\textrm{O}$
B. $_{}^{18}\textrm{O}$
C.$ _{}^{19}\textrm{O}$
D.$_{}^{17}\textrm{F}$
Câu 31: Cấu hình ntử lưu huỳnh (S) và của ntử oxi (O) ở trạng thái cơ bản có đặc điểm nào chung quyết định tính chất hoá học cơ bản?
A. Cả hai ntử S và O đều có 6 electron lớp ngoài cùng ,trong đó có 2 electron độc thân
B. Cả hai ntử S và O đều có 2 electron lớp trong cùng (lớp K)
C. Cả hai ntử S và O đều có lớp L đã bão hoà
D. Cả hai ntử S và O đều có ba lớp electron
Câu 32: Trong số các kí hiệu sau đây của obitan, kí hiệu nào là sai?
A. 2d
B. 2p
C. 3d
D. 4f
Câu 33: Phân lớp 3d có nhiều nhất là?
A. 14 e
B. 10 e
C. 18 e
D. 6 e
Câu 34: Ion có 18 electron và 16 protron mang điện tích là?
A. 18+
B. 2-
C. 18-
D. 2+
Câu 35: Các ion và ntử Ne, Na+ ,F- có ?
A. số notron bằng nhau
B. số khối bằng nhau
C. số protron bằng nhau          
D. số electron bằng nhau
Câu 36: Cấu hình electron của ion nào sau đây giống như của khí hiếm?
A. $Cr^{3+}$
B. $Te^{2-}$
C. $Cu^{+}$
D. $Fe^{2+}$
Câu 37: Vi hạt nào sau đây có số protron nhiều hơn số electron?
A. Ion K+
B. Ntử Na
C. Ion Cl-
D. Ntử S
Câu 38: Ntử của một ntố có điện tích hạt nhân là 13+, số khối A=27.Số electron hoá trị của ntử đó là bao nhiêu?
A. 13 e B. 14 e C. 5 e D. 3 e
Câu 39: Ntử của ntố hoá học nào sau đây có cấu hình electron là: $1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$  ?
A. Na
B. Ca
C. K
D. Mg
Câu 41: Các electron thuộc  lớp K,L,M trong ntử khác nhau về?
A. Năng lượng trung bình của các lớp electron
B. Độ bền liên kết với hạt nhân và năng lượng trung bình của các electron
C. Độ bền liên kết với hạt nhân
D. Đường chuyển động của các lớp electron
Câu 42: Một ntử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6.Cho biết X là ntố HH nào sau đây?
A. Flo
B. Lưu huỳnh
C. Oxi
D. Clo
Câu 43: Một ntử X có tổng số electron ở các phân lớp p là 11.Ntố X thuộc loại?
A. ntố f
B. ntố p
C. ntố s
D. ntố d
Câu 44: Ntử của ntố M có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $3s^23p^6$ .Ở dạng đơn chất, phân tử M có bao nhiêu ntử?
A. Phân tử chỉ gồm ba ntử
B. Phân tử chỉ gồm hai ntử
C. Phân tử chỉ gồm một ntử      
D.  Phân tử chỉ gồm bốn ntử
Câu 45: Trong ntử của một ntố HH ,ở trạng thái cơ bản,các electron đc phân bố trên bốn lớp,lớp quyết định tính chất kim loại ,phi kim hay khí hiếm ?
A. các electron lớp M
B. các electron lớp N
C. các electron lớp K
D. các electron lớp L
Câu 46: Cấu hình electron của các ntử có số hiệu Z=3,Z=11,Z=19 có đặc điểm chung là?
A. Có tám electron lớp ngoài cùng B. Có hai electron lớp ngoài cùng
C. Có một electron lớp ngoài cùng D. Có ba electron lớp ngoài cùng
Câu 47: Một ntố HH có nhiều loại ntử có klg khác nhau vì nguyên nhân nào sau đây?
A. Hạt nhân có cùng số notron nhưng khác nhau về số protron
B. Hạt nhân có cùng số notron nhưng khác nhau về số electrron
C. Hạt nhân có cùng số protron nhưng khác nhau về số notron
D. Đáp án khác
Câu 48: Một ntử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34,trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện.Ntố R và cấu hình electron là?
A. $Na , 1s^22s^22p^63s^1$
B. $F, 1s^22s^22p^5$
C. $Mg , 1s^22s^22p^63s^2$
D. $Ne , 1s^22s^22p^6$
Câu 49: Cho biết sắt có số hiệu ntử là 26.Cấu hình electron của ion $Fe^{2+}$ là?
A.$1s^22s^22p^63s^23p^63d^64s^2$
B.$1s^22s^22p^63s^23p^63d^4$
C.$1s^22s^22p^63s^23p^63d^6$
D.$1s^22s^22p^63s^23p^63d^5$
Câu 50: Cation $X^{3+}$ và anion $Y^{2-}$ đều có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6 .Kí hiệu của ntố X,Y lần lượt là?
A. Mg và O
B. Mg và F
C. Al và O
D. Al và FĐược sửa bởi BờLâu ngày Sat Oct 17, 2015 9:25 pm; sửa lần 4. (Reason for editing : Đề viết vội nên LaTeX hơi xấu mong mọi người thông cảm :))

#2

Marie Curie

Marie Curie
 
Phó Tư Lệnh
Phó Tư Lệnh

Posted Sat Oct 10, 2015 8:10 pm

 

1.A
2.D
3.B
4.C
5.D
20.D
23.A
33.B
39.C
Không biết có đúng không ? Crying or Very sad

#3

Duongcscx

Duongcscx
 
Thành viên mới
Thành viên mới

Posted Sun Oct 11, 2015 9:49 pm

 

Đánh dấu phát mai làm Laughing Laughing Laughing

#4

Sponsored content


 

Posted

 

Thông điệp (Trang 1 trong tổng số 1 trang)


  • Total Posts:
  • Total Members:
  • Newest Member:
  • Most Online: Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 61 người, vào ngày Sat Jul 29, 2017 12:27 pm

Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm
Đang truy cập Diễn Đàn này: Không